• LT

Komanda

Kontoroje teisines paslaugas teikia tik aukštos kvalifikacijos, patyr? teisininkai, profesin?s patirties ?gij? dirbdami tiek advokato, tiek valstyb?s institucij?, tiek ?moni? teisininko darb?. M?s? kontoros teisininkai pasižymi reiklumu sau ir savo profesinei kompetencijai, tod?l reaguodami ? svarbiausius Lietuvos teis?s pasikeitimus bei siekdami surasti optimaliai klient? poreikius atitinkan?ius sprendimus, savo kvalifikacij? nuolat tobulina analizuodami Lietuvos bei tarptautin? teisin? praktik?, dalyvaudami specializuotuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, sekdami besikei?ian?ias rinkos ir verslo tendencijas.

Kontoros steig?jas, Mindaugas Badaras teisin? praktik? prad?jo 2003 metais, kreditoriaus interes? gynybos, ?moni? bankroto ir restrukt?rizavimo sferose. Ple?iantis praktikos sferoms bei siekiant klientams pasi?lyti maksimal? teisini? paslaug? spektr?, 2006 m. Mindaugas Badaras tapo Lietuvos Advokat?ros nariu. Daugiau kaip dešimtmet? siekianti teisin? praktika leidžia klientams pasi?lyti aukš?iausios kvalifikacijos, realius rezultatus sukurian?ias teisines paslaugas visose ?mon?ms bei privatiems asmenims aktualiausiose teis?s sferose.