• LT

Pro Bono

„Pro bono“ išvertus iš lot. kalbos reiškia „viešajam“ g?riui. Paprastai šiuo terminu žymima situacija, kai teisin?s paslaugos teikiamos neatlygintinai arba už sumažintus ?kainius. Tokie atvejai galimi tuomet, kai Kliento finansin? pad?tis yra ypa? sunki ir teisini? paslaug? teikimas ?prasta tvarka jam b?t? nepakeliama finansin? našta, iš esm?s užkertanti keli? gauti veiksming? teisin? pagalb?. Kitais atvejais, teisines paslaugas „Pro bono“ principu teikiame kai teisin? situacija yra ?domi ar atgars? visuomen?je kelianti ir jos išsprendimas gali b?ti reikšmingas visai teisinei sistemai, visuomenei ar jos daliai.

Jeigu manote, kad J?s? situacija atitinka aukš?iau nurodytas s?lygas, prašome kreiptis d?l teisini? paslaug? teikimo „Pro bono“ s?lygomis.