• LT

Praktikos sritys

Kontora teisines paslaugas teikia tiek privatiems, tiek verslo klientams ?vairiose teis?s srityse.

Kontora specializuojasi teikiant teisines paslaugas šiose teis?s sferose:

• Kreditoriaus interes? gynyba (teisminis skol? išieškojimas, ?skaitant antstolini? veiksm? prieži?r?);
• ?moni? bei fizini? asmen? bankroto teis?;
• ?moni? restrukt?rizavimo teis?;
• Transporto (pervežim?) teis?;
• Asmens duomen? teisin? apsauga;
• Atstovavimas teisme, arbitraže ir kitose valstybin?se/priva?iose institucijose;
• Darbo teis?;
• ?moni? (verslo) teis?;
• Draudimo teis?;
• Nekilnojamojo turto teis?;
• Šeimos teis?;
• ?vairi? r?ši? energijos prekybos teisiniai aspektai;
• Naftos produkt? prekybos teisiniai aspektai;
• Užsienie?i? teisin?s pad?ties Lietuvos Respublikoje teisiniai aspektai (Imigracijos teis?).

Kitos praktikos sritys:

• Baudžiamoji teis?;
• Europos S?jungos teis?;
• Intelektin?s nuosavyb?s teis?;
• Konkurencijos teis?;
• Bank?, finans? ir vertybini? popieri? teis?;
• Mokes?i? teis?;
• Viešieji pirkimai;
• kitos teis?s sritys.